Profil absolventa´

Název a adresa školy:                                             Střední odborná škola stavební  Karlovy Vary

nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary

Zřizovatel:                                                               Karlovarský kraj

Název školního vzdělávacího programu:                Podnikání

Kód a název oboru vzdělání:                                   64–41–L/51 Podnikání

Délka a forma studia:                                             2 roky, denní forma

 

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent je připravován vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Své uplatnění nalezne především jako živnostník, své znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru, dále např. v oblasti správních institucí jako referent státní správy a samosprávy.

Absolvent tohoto oboru vzdělání je také připravován k terciárnímu studiu na vysokých školách, studiem získá přehled  a konkrétní představu o náročnosti tohoto studia. Je vzděláván tak, aby získal návyky a dovednosti potřebné nejen pro terciární, ale i pro další formy celoživotního vzdělávání.

 

Kompetence absolventa:

Popis (výčet) očekávaných výsledků vzdělávání:

Odborné kompetence

Absolvent:

-   ovládá klávesnici v přiměřené rychlosti a přesnosti,

-   vyhotovuje písemnosti dle normy s využitím příslušné techniky,

-   stylizuje písemnosti věcně a jazykově správně,

-   manipuluje s dokumenty podle stanovených pravidel,

-   charakterizuje a pojmenovává makroekonomické jevy a efektivně vyhodnotí jejich působení,

-   uplatňuje vhodně marketingovou strategii,

-   uplatňuje základní manažerské dovednosti,

-   zpracovává doklady související s oběhem materiálu a zboží,

-   provádí výpočty odpisů, mzdové a jiné,

-   vede daňovou evidenci,

-   sestavuje a provádí účetní uzávěrku,

-   orientuje v soustavě daní,

-   chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem,

-   zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence,

-   osvojil si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit odstranění závad a možných rizik,

-   zná systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umí uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce),

-   je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokáže první pomoc sám poskytnout,

-   chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku,

-   zná pracovní činnosti v oblasti kontroly a jakosti výrobků,

-   dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti,

-   dbá na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňuje požadavky klienta (zákazníka, občana),

-   zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení,

-   zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady,

-   efektivně hospodaří s finančními prostředky,

-   má základní znalosti v oblasti právního vědomí a vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce,  podnikových činnostech a v pracovněprávních vztazích,

-   nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

 Klíčové kompetence vztahující se k dalšímu osobnímu rozvoji absolventa a jeho občanskému vědomí (postojům)

Absolvent byl veden tak, aby:

-   dokázal vyhledávat informace důležité pro pracovní rozvoj, dovedl je používat,

-   využíval ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí,

-   byl schopen používat prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získávání a zpracování informací ve všech oblastech zejména v pracovním životě,

-   byl motivován k dalšímu vzdělávání, změně kvalifikace, hledání zaměstnání,

-   měl odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, byl připraven reagovat na měnící se pracovní podmínky,

-   měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, případně o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se pracovních příležitostí,

-   jednal aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikoval s potenciálními zaměstnavateli, prezentoval svou osobnost,

-   sledoval a hodnotil svůj pokrok při dosahování cílů v učení, přijímal hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí,

-   ovládal různé techniky učení, uměl si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky,

-   orientoval se v možnostech svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání,

-   dokázal identifikovat běžné problémy, s nimiž se v životě setká a hledal způsoby jejich řešení,

-   stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou,

-   respektoval lidská práva,

-   měl základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti,

-   měl aktivní přístup k životu, včetně života občanského a k řešení problémů,

-   jednal a komunikoval slušně a odpovědně,

-   dovedl se vyjadřovat v mateřském i cizím jazyce přiměřeně situaci každodenního a pracovního života,

-   používal cizí jazyk i k efektivnímu dorozumívání a získávání informací o oboru,

-   četl s porozuměním texty verbální, ikonické (tabulky, grafy, schémata, výkresy) atd.,

-   uplatňoval různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), uměl z textu efektivně vyhledávat a zpracovávat informace,

-   s porozuměním poslouchal mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizoval si poznámky,

-   měl numerické znalosti,

-   získal a rozvíjel znalosti a dovednosti, které mu umožní poznávat prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.),

-   znal a uplatňoval zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, uměl poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění,

-   chránil životní prostředí,

-   pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a o zlepšoval svou tělesnou zdatnosti.

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání

Obor vzdělání Podnikání je ukončen maturitní zkouškou. Maturitní zkouška je připravována a organizována podle aktuálně platných předpisů. Dokladem o vykonání maturitní zkoušky je vysvědčení o maturitní zkoušce v tomto oboru.

Stupeň dosaženého vzdělání

Úspěšným složením maturitní zkoušky získá žák střední vzdělání s maturitní zkouškou.