Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL

ke stažení ZDE

Anglický jazyk - maturitní témata

ke stažení ZDE

Německý jazyk - maturitní témata

ke stažení ZDE

 

36-47-M/001 STAVEBNICTVÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - TÉMATA

předměty:  praktická zkouška z odborného předmětu KONSTRUKČNÍ  CVIČENÍ
  termín konání : duben 2021
      témata
       
  povinné : POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
    forma: ústní
    termín konání: květen 2021
      témata
       
    STAVEBNÍ KONSTRUKCE
    forma: ústní
    termín konání: květen 2021
      témata
       
  nepovinné: ARCHITEKTURA
    forma: ústní
    termín konání: květen 2021
      témata
       
    MATEMATIKA+  
    forma: ústní
    termín konání: květen 2021
       
    GEODEZIE  
    forma: ústní
    termín konání: květen 2021
      témata

 

Kritéria hodnocení praktické profilové MZ, ústní profilové MZ Stavební konstrukce a MZ Pozemní stavitelství - ke stažení ZDE

 

 

 

Společná část MZ - ústní zkoušky

 

36-47-M/001 STAVEBNICTVÍ S4

ČJ, AJ termín konání : květen 2021

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ P2

  NJ termín konání :květen 2021

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPo):        

VARIKO CZ s.r.o.

Lesní 534/65, 312 00  Plzeň

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 377 549 156

 

Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL

ke stažení ZDE

Anglický jazyk - maturitní témata

ke stažení ZDE

Německý jazyk - maturitní témata

ke stažení ZDE

 

36-47-M/001 STAVEBNICTVÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - TÉMATA

předměty:  praktická zkouška z odborného předmětu KONSTRUKČNÍ  CVIČENÍ
  termín konání : duben 2020
      témata
       
  povinné : POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
    forma: ústní
    termín konání: květen 2020
      témata
       
    STAVEBNÍ KONSTRUKCE
    forma: ústní
    termín konání: květen 2020
      témata
       
  nepovinné: ARCHITEKTURA
    forma: ústní
    termín konání: květen 2020
      témata
       
    MATEMATIKA+  
    forma: ústní
    termín konání: květen 2020
       
    GEODEZIE  
    forma: ústní
    termín konání: květen 2020
      témata

 

Kritéria hodnocení praktické profilové MZ, ústní profilové MZ Stavební konstrukce a MZ Pozemní stavitelství - ke stažení ZDE

 

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - TÉMATA

předměty:  praktická zkouška z odborného předmětu ÚČETNICTVÍ A DANĚ
  termín konání : duben 2020
      témata
       
  povinné : ÚČETNICTVÍ A DANĚ
    forma: ústní
    termín konání: květen 2020
      témata
       
    EKONOMIKA PODNIKU
    forma: ústní
    termín konání: květen 2020
      témata
       
  nepovinné: MANAGEMENT A MARKETING
    forma: ústní
    termín konání: květen 2020
      témata
       
    MATEMATIKA+  
    forma: ústní
    termín konání: květen 2020
       
    PÍSEMNÁ A ÚSTNÍ KOMUNIKACE
 
    forma: ústní
    termín konání: květen 2020
      témata

 

Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z odborných předmětů, ústní zkoušky profilové části MZ Účetnictví a daně a MZ Ekonomika podniku, praktické profilové MZ - ke stažení ZDE

 

 

Společná část MZ - ústní zkoušky

 

36-47-M/001 STAVEBNICTVÍ S4

ČJ, AJ termín konání : květen 2020

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ P2

ČJ, AJ, NJ termín konání :květen 2020

Ochrana tabletů Lenovo Yoga 3

 

PROBLEM - při resetu do továrního nastavení, aniž by se předtím odstranil / odpojil tablet od Google účtu, se smazaný tablet odmítá spustit. Vyžaduje přihláení do stejného účtu jako před resetem = OCHRANA PROTI KRÁDEŽI!

 

Postup opravy:

- po resetu tabletu - výběr jazyka - připojení na WiFi

- obrazovka vyžadující přihlášení k původnímu Google účtu

1

- vrátit se zpět na WiFi - přidat další síť - napsat cokoliv - označit - asistence

2

 - najede Google vyhledávání - NE, děkuji - napsat "chrome" a zmačknout ikonu Chrome

3

- spustí se prohlížeč Chrome - nepřihlašovat - přejít na tyto stránky http://www.stavebniskolakv.cz/new/index.php/studium/vybaveni/358-tablet

- stáhnout program Android_6_GAM.apk (Google Account Manager)

- aktualizovat oprávnění - povolit - OK - otevřít - spustit - nastavení - neznámé zdroje povolit - OK - zpět

- znovu spustit - instalovat - povolit - přijmout - hotovo

- zpět a stáhnout program QuickShortcutMaker.apk

- otevřít - instalovat - otevřít

- do filtru napsat správce účtu google (případně google account manager) v seznamu na něj ťuknout a vybrat první "email a heslo"

4

 - try

5

- přepne se na heslo - (volby ...) přihlásit se pomocí prohlížeče

6

- souhlasit - přihlásit se na známý/nový Google účet, který budeme chtít v tabletu používat

- po přihlášení se přepne na předchozí (tmavou) obrazovku - restartovat tablet

- po restartu nabíhá a informuje o přidání účtu - další

- v obrazovce nastavení mailu - ne nyní - zrušit ochranu tabletu - přeskočit - přeskočit registraci

- tablet je opět funkční :-)

 

Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL

ke stažení ZDE

 

36-47-M/001 STAVEBNICTVÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - TÉMATA

předměty:  praktická zkouška z odborného předmětu KONSTRUKČNÍ  CVIČENÍ
  termín konání : září 2019
      témata
       
  povinné : POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
    forma: ústní
    termín konání: září 2019
      témata
       
    STAVEBNÍ KONSTRUKCE
    forma: ústní
    termín konání: září 2019
      témata
       
  nepovinné: ARCHITEKTURA
    forma: ústní
    termín konání: září 2019
      témata
       
    MATEMATIKA+  
    forma: ústní
    termín konání: září 2019
       
    GEODEZIE  
    forma: ústní
    termín konání: září 2019
      témata

 

Kritéria hodnocení ústní profilové MZ - Stavební konstrukce ZDE

Kritéria hodnocení ústní profilové MZ - Pozemní stavitelství ZDE

Kritéria hodnocení praktické profilové MZ ZDE

 

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - TÉMATA

předměty:  praktická zkouška z odborného předmětu ÚČETNICTVÍ A DANĚ
  termín konání : září 2019
      témata
       
  povinné : ÚČETNICTVÍ A DANĚ
    forma: ústní
    termín konání: září 2019
      témata
       
    EKONOMIKA PODNIKU
    forma: ústní
    termín konání: září 2019
      témata
       
  nepovinné: MANAGEMENT A MARKETING
    forma: ústní
    termín konání: září 2019
      témata
       
    MATEMATIKA+  
    forma: ústní
    termín konání: září 2019
       
    PÍSEMNÁ A ÚSTNÍ KOMUNIKACE
 
    forma: ústní
    termín konání: září 2019
      témata

 

Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z odborných předmětů ZDE

Kritéria hodnocení ústní zkoušky profilové části MZ - Účetnictví a daně ZDE

Kritéria hodnocení ústní zkoušky profilové části MZ - Ekonomika podniku ZDE

Kritéria hodnocení praktické profilové MZ ZDE

Moodle pro žáky oboru stavebnictví

Ing.Arch. Petra Třebová

 

Odkazy na kurzy uložené mimo stránky školy:

CADOVÉ SYSTÉMY

ARCHITEKTURA

KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ

STAVEBNÍ MATERIÁLY

STAVEBNÍ MECHANIKA

ODBORNÉ KRESLENÍ

 

Školní řád je zveřejněn ve škole.

Jednací řád školské rady

při

Střední odborné škole stavební Karlovy Vary

Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

zřízené usnesením č. ZK 210/09/05, ze dne  22.září 2005

s účinností od 17. 12. 2014

 

 

 

 

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“).

 

Článek 2

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.

 

Článek 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy.

 

Článek 4

Zasedání školské rady svolává předseda školské rady, popř. místopředseda školské rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

 

Článek 5

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k jednání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

 

Článek 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování jednacího řádu a jeho změn, výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, při projednávání návrhu rozpočtu školy na další rok, při vyjádření k rozboru hospodaření a při projednávání usnesení, jehož obsahem jsou zásadní výhrady k práci ředitele školy. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

 

Článek 7

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně pověřený člen školské rady a podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady, v tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování.

 

Článek 8

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle §168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v §168 odst. 1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona. O schválení dokumentů uvedených v §168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do 1 měsíce od jejich předložení ředitelkou školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

 

Článek 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

 

Článek 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 17. 12. 2014

 

 

 

 

                                                                                                          …………………………   

                                                                                                          předseda školské rady

 

 

V Karlových Varech, dne 17. 12. 2014

 

 


 

Jednací řád školské rady ke stažení v PDF 

 


 

 

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary dbá na to, aby pro své žáky a učitele měla vždy k dispozici všechny potřebné prostředky ICT tak, jak se sluší na moderní střední školu.
Všude ve škole je trvale volně přístupné aktuálně nejrychlejší možné připojení k WIFI.
Všechny učebny školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, nebo interaktivními projektory.
Všichni žáci maturitního oboru Stavebnictví disponují tablety (ty dostávají od školy k využití po celou dobu studia).
Využíváme velice aktivně, ku prospěchu pedagogů i žáků, vzdělávací systém MOODLE.
Učitelé i žáci mohou tedy plně využívat elektronických učebnic, prezentací, výukových videí a dalších mnoha druhý výukových materiálů, je zde samozřejmě využívána také zpětná vazba k vyhodnocení efektivity využívání ve formě testů, anket, domácích prací, referátů, poznámky si žáci mohou dělat v aplikaci OneNote.  
To vše pak dohromady z učení dělá, tak jak o tom snil J. A. Komenský, hru a zábavu.
Je příjemné ve Střední odborné škole stavební Karlovy Vary, příspěvkové organizaci strávit vyučovací hodinu a nechat se vtáhnout do plně rozvinuté moderní vyučovací hodiny, kdy spolu učitel a žák tvoří hodinu společně a oba se při předávání a přijímání učiva velice dobře baví.
Škola disponuje „počítačovou učebnou“, kde se vyučuje předmět IKT (Informační a komunikační technologie).  Vybavení je zde obnovováno podle potřeb vyučujících i žáků tak, aby společně mohli plnit všechny potřebné práce v oblasti využití prostředků ICT pro kompletní plnění platných ŠVP.

 

 

 Žáci a učitelé maturitního oboru stavebnictví dále využívají novou odbornou učebnu, jejíž zařízení je pravidelně obnovováno podle aktuálních potřeb. Všichni žáci v učebně disponují notebooky vybavenými SW pro architekty a projektanty, tj. CADsystémy. Je zde nejmodernější interaktivní tabule, vizualizér.

 

Všem, kteří touží vzdělávat, nebo být vzdělávání je k dispozici učebna matematiky vybavená interaktivní tabulí.

  

Výuka německého jazyka probíhá na specializované učebně.

 

V neposlední řadě Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace poskytuje svým studentům a učitelům, za spolupráce softwarových firem, zdarma po dobu studia programy typu AutoCAD,  ArchiCAD, ProgeCAD, All Plan, které slouží v běžném životě všech stavebních i jiných firem, projekčních kanceláří apod. k zobrazování, kreslení těch nejsložitějších technických výkresů. Všechny tyto programy jsou v hodnotě v řádech desítek a stovek tisíc korun.
Každá třída, každý učitel SOŠ stavební Karlovy Vary má k dispozici notebook a dataprojektor, který při vyučování využívá pro odborné výukové programy, prezentace, videa, fotografie a audio nahrávky.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tablety - lenovo (odblokování účtu) - ZDE