Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí na střední školu již nebudou zasílána poštou, oznamují se zveřejněním tohoto seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se toto rozhodnutí považují za oznámená.

Dle ustanovení § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku  řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 

Dle ustanovení § 60a odst. 7 školského zákona, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče  ke vzdělávání ve Střední odborné škole stavební  Karlovy Vary p.o. . Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce  lístek uplatnit zápisový na škole, kde byl přijat na základě odvolání.  

Rozhodnutí o nepřijetí budou  odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

 

přijatí uchazeči:

 

23-51- H/01       Strojní mechanik

278, 284, 297.

 Zveřejnění  výsledků hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě: 

297 - 354 bodů

278 - 380 bodů

 

 

36-52- H/01        Instalatér

275, 292.

 Zveřejnění  výsledků hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě: 

292 - 320 bodů

275 - 353 bodů

 

36-67- H/01        Zedník

272, 276, 281, 290, 296, 300, 301.

 Zveřejnění  výsledků hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě: 

300 - 364 bodů

276 - 499 bodů

 

36-67- E/02        Stavební práce

271, 277, 286, 293, 294, 299.

 Zveřejnění  výsledků hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě: 

299 - 451 bodů

271 - 979 bodů

 

 

39-41- H/01        Malíř a lakýrník

280, 287, 288.

 Zveřejnění  výsledků hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě: 

287 - 306 bodů

288 - 467 bodů