Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Nám. K. Sabiny 159 \ 16, 360 01 Karlovy Vary

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Školní řád

Email Tisk

Školní řád platný od 1. září 2015

Příloha školního řádu - BOZP

 

 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K.Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary 


Š K O L N Í   Ř Á D

platný od 1. září 2015


 

Mgr. Michal Vachovec         
ředitel                    

Schváleno Školskou radou dne 30. srpna 2015

 

 


 

 

I. Úvod

       Základní normou, která upravuje vzdělávání v naší škole je Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŠZ) a příslušné prováděcí vyhlášky a nařízení vlády k tomuto zákonu. Tento školní řád je vydáván podle § 30 ŠZ a je závaznou normou pro všechny žáky, zákonné zástupce žáků a zaměstnance školy, nenahrazuje ŠZ ani nestanovuje práva a povinnosti nad rámec tohoto zákona. Ustanovení ŠZ použitá v tomto školním řádu jsou uvedena dále kurzívou.

       Školní řád upravuje

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

b) provoz a vnitřní režim školy,

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

d) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.

 

       Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

 

II. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

      (1) Žáci mají právo

a) na vzdělávání a školské služby podle ŠZ,

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle ŠZ,

g) se svými připomínkami, náměty nebo problémy se obrátit na příslušného pedagogického pracovníka, výchovného poradce, ředitele školy a jeho zástupce,

h) věnovat se zájmové mimoškolní činnosti podle svých zájmů a podle nabídky,

i) zúčastnit se vědomostních, odborných a sportovních soutěží, které škola pořádá nebo se jich účastní, pokud splní stanovená kritéria účasti.

       (2) Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a),d),h) a i) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

       (3) Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost.

 

III. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

       (1) Žáci jsou povinni

a) řádně docházet do školy podle rozvrhu výuky a řádně se vzdělávat,

b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

d) osvojovat si vědomosti a dovednosti a získávat návyky potřebné k dosažení příslušného stupně středního vzdělání, aktivně se připravovat na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání ve zvoleném oboru vzdělání,

e) řádně se chovat, chránit své zdraví i zdraví jiných, dodržovat všechny bezpečnostní, požární a dopravní předpisy a všechna zdravotní a hygienická opatření školy. Při praktickém vyučování nosit předepsaný pracovní oblek, obuv a používat ochranné pomůcky. Dojde-li k jakémukoliv úrazu žáka při organizované činnosti ve škole, jsou žáci povinni oznámit to neprodleně svému pedagogickému pracovníkovi, který se dále řídí příslušnými směrnicemi BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), žák odpovídá za své chování škole nejen v době výuky, ale i o prázdninách, na rekreaci apod.,

f) dbát na pořádek a čistotu při všech činnostech a pomáhat při jeho udržování ve škole i jejím okolí,

g) být ve škole vhodně, čistě a bez výstřednosti upraveni a oblečeni. Účesy žáků musí odpovídat zdravotním, hygienickým, bezpečnostním i estetickým pravidlům. Svým vzezřením a chováním nesmí propagovat žádnou politickou nebo jinou stranu, uskupení či hnutí,

h) dodržovat vyučovací dobu, rozvrh přestávek a plnit další pokyny pedagogických pracovníků,

i) každý žák a jeho zákonný zástupce obdrží při nástupu do školy jedinečný kód (PIN) ke vstupu do elektronického systému školy, ve kterém jsou důležité informace o rozvrhu, docházce a hodnocení žáka. Tento elektronický systém slouží ke zprostředkování styku pedagogických pracovníků, zákonných zástupců, rodičů žáka a žáka,

j) při řádném či předčasném ukončení studia ve škole odevzdat v pořádku používané svěřené nářadí, učebnice, učební pomůcky, sportovní nářadí, materiál zájmových kroužků, knihy a jiné zapůjčené věci. Potvrzení o odevzdání obdrží žák na výstupním listu od příslušného pracovníka školy. V případě nesplnění této povinnosti jsou žáci povinni škodu nahradit,

k) zacházet šetrně se svými i školními věcmi včetně nářadí i věcmi ostatních žáků. Soustavně pečuje o svěřený majetek, zabraňuje jeho poškození a ztrátám. Po skončení denní výuky pečlivě uklidí své pracovní místo, přípravky, vyčistí stroje, nástroje a nářadí a uloží na určeném místě. Poškodí-li žák majetek školy nebo firmy, je povinen škodu nahradit. Náhrada může být požadována i tehdy, způsobí-li žák škodu z nedbalosti. Jakékoliv poškození je povinen neprodleně hlásit třídnímu učiteli, učiteli odborného výcviku, vychovateli. Pravidla pro náhradu škody se řídí platným příkazem ředitele pro řešení škod,

l) zdravit a respektovat všechny pracovníky školy, dbát jejich pokynů, vykat jim a oslovovat je „pane nebo paní nebo slečno“ a přidat jejich funkci či příjmení,

m) při zjištění ztráty osobního majetku uvědomit neprodleně třídního učitele (učitele odborného výcviku, vychovatele), nebo jeho nadřízeného, který bude záležitost řešit a oznámí krádež neprodleně řediteli školy. Žákům není dovoleno nosit do školy cenné věci (i větší peněžní obnosy), jinak škola neručí za případnou škodu,

n) pokud využívají smluvní školní jídelnu dodržovat pravidla slušného chování a vnitřní řád této jídelny.

       (2) Žákům je zakázáno

a) používat ve vyučovacích hodinách mobilní telefony, po tuto dobu je musí mít ve vypnutém stavu. Žáci jsou povinni mobilní telefon v případě jeho vnesení na výuku nosit neustále při sobě v pouzdře upevněném tak, aby neporušil zásady BOZP a aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě či zcizení. Při tělesné výchově a činnostech při odborného výcviku nebo praxi, kdy by k jeho poškození, ztrátě či zcizení dojít mohlo, jsou žáci povinni jej uložit u příslušného učitele pouze na dobu nezbytně nutnou (například vynucená pracovní poloha apod.),

b) používat jakékoliv fyzické a psychické násilí, dále kohokoliv urážet a diskriminovat, zejména z důvodů rozdílné rasy, vyznání, postižení, věku a pohlaví,

c) kouřit a plivat ve všech prostorách a zařízeních školy, i při všech činnostech organizovaných školou, a v okolí těchto prostor do vzdálenosti 100 m,

d) přinášet do školy, nebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé nebo návykové látky, drogy, zbraně, věci nebezpečné pro život a zdraví a věci, které by mohly rozptylovat pozornost ostatních žáků (např. digitální hry apod.), pokud by se žák dostavil na vyučování nebo akci školy pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky, bude z tohoto vykázán a jeho absence považována za neomluvenou,

e) využívat energii školy na dobíjení telefonů, kalkulaček, baterií apod.

       (2) Zletilí žáci jsou dále povinni

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

c) oznamovat škole údaje podle §28 odst.2 a 3 ŠZ a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

       (3) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,

c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

e) oznamovat škole údaje podle §28 odst.2 a 3 ŠZ a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích,

f) do omluvného listu vyhotovit při zahájení studia podpisový vzor pro možnost kontroly.

 

IV. Docházka na vyučování

       (1) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování, požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák v časovém předstihu třídního učitele nebo učitele odborného výcviku o uvolnění z vyučování. Přesahuje-li předpokládaná absence 1 vyučovací den, schvaluje uvolnění z vyučování ředitel na základě vyjádření třídního učitele nebo učitele odborného výcviku (případně vyjádření obou, zasahuje-li absence do teoretické výuky i do odborného výcviku).

       (2) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je žák nebo jeho zákonný zástupce povinen oznámit nejpozději týž den třídnímu učiteli nebo učiteli OV důvod nepřítomnosti a to buď telefonicky, e-mailem nebo SMS. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti (viz §67, odst.1 ŠZ). V důvodných případech budou učitelé vyžadovat jako součást omluvenky zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka určitý doklad potvrzující uváděné důvody. Jedná se především o potvrzení lékaře o nemoci žáka, doklad osvědčující uváděné rodinné důvody (svatba či pohřeb v rodině apod.), doklad o jednání soudu nebo Policie, na kterém musel být žák přítomen apod. V případě ubytovaných žáků oznámí nepřítomnost žáka vychovatel domova mládeže, důvody této nepřítomnosti však musí být následně písemně doloženy žákem nebo zákonným zástupcem žáka.

       (3) Doložení důvodů nepřítomnosti žáka řádně zapsané a podepsané v omluvném listě předkládá žák neprodleně (nejpozději první vyučovací den po ukončení absence) třídnímu učiteli nebo učiteli OV k posouzení. Pozdější předkládání omluvenek bude posuzováno jako porušování školního řádu a absence bude posouzena jako neomluvená.

     (4) Problémová absence (tj. častá, opakovaná, nejasná, podezření na záškoláctví apod.) je individuálně řešena třídním učitelem nebo učitelem OV, případně ve spolupráci s nadřízeným, výchovným poradcem, zástupcem ředitele nebo ředitelem.

       (5) Při porušování pravidel pro omlouvání absence žáků třídní učitelé a učitelé OV udělují nebo navrhují kázeňská opatření podle závažnosti provinění žáků.

 

V. Výchovná opatření

       (1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

       (2) Pochvaly nebo jiná ocenění žáka

a) pochvala třídního učitele nebo učitele odborného výcviku – uděluje třídní učitel nebo učitel odborného výcviku na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících po projednání s ředitelem školy za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci,

b) pochvala ředitele školy – uděluje ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci,

c) nepeněžní dar ředitele školy po projednání v poradě vedení školy za mimořádnou reprezentaci školy, mimořádný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

       (3) Kázeňská opatření, udělující se žákovi při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem podle závažnosti

a) napomenutí třídního učitele nebo napomenutí učitele odborného výcviku – uděluje třídní učitel nebo učitel odborného výcviku zpravidla za drobný přestupek, ukládá se bezprostředně po přestupku, kterého se žák dopustí,

b) důtka třídního učitele nebo učitele odborného výcviku – uděluje třídní učitel nebo učitel odborného výcviku zpravidla za neomluvenou absenci, opakované drobné přestupky nebo za vážnější přestupek, ukládá se bezprostředně po projednání přestupku žáka s ředitelem školy,

c) důtka ředitele školy – uděluje ředitel školy po projednání s třídním učitelem, učitelem odborného výcviku nebo jiným vyučujícím, případně výchovným poradcem školy zpravidla za větší neomluvenou absenci, soustavné drobné přestupky, opakované vážnější přestupky nebo závažný přestupek

d) podmíněné vyloučení ze školy nebo vyloučení ze školy – rozhoduje ředitel školy v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených ŠZ nebo školním řádem. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených ŠZ.

       (4) Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení kázeňských opatření se zaznamenává do dokumentace školy.

 

VI. Podrobnosti a požadavky pro teoretické vyučování

       (1) Budova školy se otevírá ve vyučovacích dnech pro žáky v 7.00 hodin a uzavírá se v 15.00 hodin. Žáci se před vyučováním zdržují v prostoru vestibulu školy nebo šaten v přízemí budovy. Do vyšších pater budovy mohou vstupovat v 7.45 hodin, výjimkou jsou žáci, kterým začíná vyučování nultou hodinou, ti mohou do vyšších pater vstupovat hned v 7.00 hodin.

       (2) Po vstupu do budovy školy jsou žáci povinni se v šatně přezout do hygienicky vhodných přezůvek (nikoliv nevzdušná sportovní obuv) a zamknout do přidělené skříňky obuv a svrchní oblečení. Je zakázáno zanechávat v šatně jakékoliv cennosti či peníze. Žáci jdou do určených učeben včas, aby před zahájením vyučování byli v učebně připraveni na výuku.

       (3) Žáci jsou povinni se řádně připravovat na výuku, mít určené knihy, sešity a jiné pomůcky.

       (4) Při vyučování jsou žáci povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, především v hodinách TV, zde musí používat vhodné sportovní oblečení a obuv. Dále jsou povinni dodržovat veškeré požární předpisy a vnitřní řády odborných učeben. Nesmí ničit zařízení školy, ani jeho okolí.

       (5) Žák opouští budovu školy pouze pod dohledem nebo se souhlasem třídního učitele či jiného vyučujícího. Bez tohoto souhlasu není dovoleno opustit budovu školy ani krátkodobě o přestávce.

Žákovské služby

Žákovské služby vykonávají ve třídě určení žáci, nahlašují vyučujícímu nepřítomné žáky, nosí třídní knihu a jiné pomůcky, utírají tabuli a zodpovídají za pořádek v učebně.

Pedagogický dohled

Pedagogický dohled na úseku teoretického vyučování vykonávají v době od 7:45 hod do 8:00 hod vyučující, kteří v příslušné třídě učí první hodinu. Poté v jednotlivých patrech vykonávají dohled o přestávkách, zvláště o velké přestávce 10:25 hod – 10:45 hod. určení pedagogové. Dohlížející jsou povinni po poslední vyučovací hodině zkontrolovat, zda jsou zvednuty židle, popřípadě zjednat nápravu.

 

VII. Podrobnosti a požadavky pro praktické vyučování

       (1) Praktické vyučování (dále jen PV) se člení na odborný výcvik, cvičení a odbornou praxi.

       (2) PV se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti, související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu PV a podmínkách pro jeho konání.

       (3) Na žáky se při PV vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

       (4) Budovy školy pro PV se otevírají ve vyučovacích dnech pro žáky v 7.00 hodin a uzavírají se 15 minut po ukončení výuky, zpravidla v 15.30 hodin.

       (5) Do žákovských dílen školy nebo na provozní pracoviště přicházejí žáci včas, aby se před začátkem PV mohli převléci do předepsaného pracovního oděvu a obuvi a nastoupit k zahájení výuky.

       (6) K zahájení výuky nastupuje celá skupina na určené žákovské pracoviště. Nastoupí-li žák k PV nepřipraven z hlediska BOZP (oděv, obuv, ochranné pomůcky) a nemůže z tohoto důvodu pracovat, může být pro ně poslán a jeho nepřítomnost je vedena jako neomluvená absence. Pokud je nepřipraven z důvodu pracovních pomůcek, nářadí, žákovské knížky apod., řeší toto příslušný učitel výchovným opatřením.

       (7) Při úvodní instruktáži a praktických ukázkách učitele žáci pozorně sledují výklad daného tématu a v případě, že někdo neporozuměl některým věcem, požádá učitele o doplňkovou, příp. individuální instruktáž.

       (8) Žák dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , používá přidělené osobní ochranné pomůcky a dodržuje pravidla požární ochrany pro příslušné pracoviště.V průběhu celého vyučovacího dne je žákům zakázáno vykonávat práce, které učitel neuložil. Jakákoliv manipulace s elektřinou, plynem, ohněm, stlačeným vzduchem, manipulačními prostředky, jakož i práce na strojích, které žákům nebyly určeny, je přísně zakázána.

       (9) V průběhu odborného výcviku jsou též pracovní přestávky. V první pracovní přestávce v trvání 15 minut probíhá svačina v určeném prostoru dílen (svačinovém koutku), na pracovištích organizací (stavbách) v prostoru určeném učitelem, instruktorem odborného výcviku nebo odborné praxe. Svačina musí být do 10.00 hodin. Svačinu zakoupí pro celou skupinu svačinář určený vyučujícím. Hlavní pracovní přestávka v trvání 45 minut je určena na oběd (včetně přesunu).        V době hlavní pracovní přestávky je přerušena výuka. Pedagogický dohled je zajištěn pouze v budově centrálních dílen, kde se mohou žáci, kteří nejdou na oběd do jídelny, zdržovat ve svačinové místnosti. V žákovských dílnách a na pracovištích, kde je zajištěno společné stravování, odcházejí žáci na oběd pod vedením vyučujícího, pokud na něj chodí. Žáci mají možnost stravování ve smluvní jídelně, před odchodem se umyjí dle zásad hygieny a v jídelně dodržují pravidla společenského chování. Na pracovištích (stavbách), kde není zajištěno společné stravování, odcházejí žáci na oběd individuálně dle pokynů vyučujícího. Po celou dobu trvání přestávky jsou žáci povinni dodržovat zásady slušného chování a pokyny pedagogických pracovníků.

       (10) Žákovské pracoviště může opustit žák jen se svolením vyučujícího. Porušení tohoto ustanovení je posuzováno jako hrubé porušení bezpečnostních předpisů a školního řádu. Veškeré osobní záležitosti vyřizují žáci u svého učitele buď při zahájení, nebo ukončení PV.

       (11) Ukončení PV organizuje vyučující pokynem k ukončení práce. Po úklidu pracoviště, strojů, přístrojů a nářadí, který řídí a kontroluje „žákovská služba“ a učitel, provede učitel závěrečné hodnocení celého vyučovacího dne. Poté žáci organizovaně odcházejí do žákovských šaten a ukázněně opouštějí svá pracoviště.

Žákovské služby

Žákovskou službu na odborném výcviku určuje vyučující po projednání v žákovském kolektivu vždy na celý týden. Žákovská služba organizuje včasný nástup celé skupiny žáků k zahájení vyučovacího dne a podává vyučujícímu hlášení o stavu přítomnosti a připravenosti žáků,
doprovází žáky do šatny, jestliže přicházejí pozdě, popř. odchází předčasně,
v průběhu učebního dne dbá pokynů vyučujícího a pomáhá při udržování pořádku a kázně,
před ukončením vyučovacího dne kontroluje pořádek na žákovském pracovišti,
organizuje nástup skupiny žáků k závěrečnému hodnocení a ukončení vyučovacího dne,
po skončení vyučovacího dne organizuje ukázněný odchod žáků do šatny i odchod z pracoviště, předává v pořádku šatnu vyučujícímu.

Pedagogický dohled

Pedagogický dohled na úseku PV vykonává u skupiny po dobu celého učebního dne příslušný vyučující, s výjimkou hlavní pracovní přestávky. Musí-li se vyučující z nutné nebo naléhavé příčiny vzdálit z pracoviště, určí žákům prostor, kde se mají zdržovat, žáci nesmí pracovat a dodržují zadané pokyny vyučujícího. Vyučující pedagogický pracovník nesmí nechat žáky pracovat bez jeho přítomnosti na pracovišti.

Individuální procvičování dovedností na pracovištích fyzických a právnických osob probíhá pod vedením a za dohledu pověřeného zaměstnance firmy – instruktora. Přestávky jsou v tom případě shodné se zaměstnanci firmy v souladu s ustanovením zákoníku práce. Doba přestávky se nezapočítává do učební doby. Jinak platí přiměřeně ustanovení základních požadavků a priorita pro odborný výcvik.

 

VIII. Spolupráce se zákonnými zástupci a rodiči

       (1) Třídní schůzky rodičů se konají vždy po pedagogické radě za 1. a 3. čtvrtletí školního roku.

       (2) Mimo třídní schůzky může zákonný zástupce nebo rodič kdykoliv navštívit školu za účelem informace o prospěchu a chování žáka, vždy však po předcházející dohodě s příslušným pedagogickým pracovníkem.

       (3) Zákonní zástupci a rodiče mají možnost využívat komunikační prostředky školy včetně dálkového přístupu k informacím pomocí softwarové aplikace Škola Online.

 

IX. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

       (1) Každé pololetí se vydá žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení.

       (2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.

       (3) Při klasifikaci budou přiměřeně zohledněny zdravotní způsobilost, zdravotní obtíže, specifické poruchy žáka nebo jiné závažné skutečnosti, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, pokud je žák pedagogickému pracovníkovi oznámil. Učitel klade důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podat lepší výkon.

       (4) Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají učitelé

a) soustavným sledováním výkonu žáka, jeho připravenosti na vyučování a jeho přístupu v průběhu vyučování,

b) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, atd.),

c) analýzou výsledků činnosti žáka,

d) konzultacemi s ostatními učiteli, s výchovným poradcem a podle potřeby i s pracovníky poradenských zařízení,

e) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.

       (5) Klasifikace žáka

a) žákovi musí být umožněno zkoušení z předmětu s hodinovou dotací 3 a více hodin týdně nejméně 5x za pololetí, 1,5 až 2,5 hodiny týdně nejméně 3x za pololetí a 1 hodina a méně týdně nejméně 2x za pololetí,

b) kontrolní písemné práce většího rozsahu prokonzultuje učitel s třídním učitelem, aby v jednom dni byly max. 2 takové práce ve třídě,

c) učitel zapisuje průběžnou i konečnou klasifikaci žáka do elektronického systému školy, který umožňuje dálkový přístup žákům, zákonným zástupcům a rodičům,

d) při určování stupně prospěchu v jednotlivý předmětech na konci hodnoceného období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky. Stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru z dílčích klasifikací za příslušné období.

e) učitel musí hodnotit žáka, jehož absence v hodnoceném období nedosáhne 20% hodinové dotace příslušného předmětu,

f) pokud je absence žáka v hodnoceném období v rozmezí 20–30% hodinové dotace příslušného předmětu, nemusí být hodnocen, jestliže učitel nemá dostatek klasifikačních podkladů,

g) dosahuje-li absence žáka v hodnoceném období více než 30%, nebude žák v hodnoceném období hodnocen. Ve výjimečném případě rozhodne o možnosti hodnotit žáka pedagogická rada v případě, že příslušný vyučující má dostatek podkladů a chce žáka hodnotit.

       (6) Kritéria klasifikace teoretického vyučování:

Stupeň 1 (výborný): Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje svoje poznatky a dovednosti při řešení teoretických nebo praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. V hodinách je soustředěný a aktivně spolupracuje.

Stupeň 2 (chvalitebný):   Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. V hodinách je méně soustředěný, aktivně spolupracuje až po oslovení.

Stupeň 3 (dobrý):   Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolu se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětu učitele. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. V hodinách je občas nesoustředěný, bez aktivního přístupu.

Stupeň 4 (dostatečný):   Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností má vetší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických i praktických úkolu se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní projev má vážné nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. V hodinách nesleduje výklad, při výuce je pasivní.

Stupeň 5 (nedostatečný):   Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné nedostatky. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby, které nedovede opravit ani s pomocí učitele. V hodinách projevuje nezájem, v pasivitě zůstává i přes opakované výzvy.

       (7) Kritéria klasifikace pro odborný výcvik:

Stupeň 1 (výborný):   Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje a získává dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez vážných nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá surovin, materiálu, energie. Vzorně obsluhuje a udržuje výrobní nebo laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

Stupeň 2 (chvalitebný):   Žák projevuje kladný vztah k práci a k pracovním činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálu a energie se dopouští malých chyb. Výrobní a laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí.

Stupeň 3 (dobrý):   Žákův vztah k práci a k praktickým činnostem je převážně kladný, s menšími výkyvy. Za pomoci učitele OV získané teoretické poznatky využívá v praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele OV. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele OV je schopen hospodárně využívat surovin, materiálu a energie. K obsluze a údržbě výrobních a laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být častěji podněcován. Překážky v práci překonává s pomocí učitele OV.

Stupeň 4 (dostatečný):   Žák pracuje bez zájmu. Získaných teoretických poznatků dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele OV. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští chyb. Při volbě postupu a způsobu práce potřebuje soustavnou pomoc učitele OV. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele OV, méně dbá o pořádek na pracovišti a na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a také o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě výrobních nebo laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí, nástrojů a měřidel má závažné nedostatky. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele OV.

Stupeň 5 (nedostatečný):   Žák neprojevuje zájem o práci, nedokáže ani s pomocí učitele OV uplatnit teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Pracovní postup nezvládá ani s pomocí učitele OV. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují ani dolní hranice předepsaných ukazatelů. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá o pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů, energie. V obsluze a údržbě výrobních nebo laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí, nástrojů a měřidel má závažné nedostatky.

       (8) Kritéria klasifikace chování:

Stupeň 1 (velmi dobré):   Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a utváření pracovních podmínek pro vyučování. Přestupků se dopouští naprosto ojediněle.

Stupeň 2 (uspokojivé):   Žák se dopouští přestupků proti pravidlům chování a ustanovením školního řádu, ale jinak je jeho chování stále v podstatě v souladu s ustanoveními školního řádu. Je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 3 (neuspokojivé):   Žák narušuje činnost kolektivu a sociální klima třídy, ohrožuje výchovný a vzdělávací proces a jeho chování je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními školního řádu.

       (9) Stupeň hodnocení chování není kázeňským opatřením.

 

X. Závěrečná ustanovení

       (1) Všichni pracovníci i návštěvníci školy mají zakázáno kouřit v prostorách, kam mají přístup žáci. Kouření je dovoleno pouze na vyhrazených místech.

       (2) Všichni pracovníci školy jsou povinni dbát na dodržování tohoto školního řádu u žáků a ostatních pracovníků školy. V případě jeho nedodržování žáky školy uplatnit svá práva, v případě ostatních pracovníků tuto skutečnost oznámit příslušnému vedoucímu zaměstnanci podle organizačního řádu školy.

       (3) Tento školní řád obsahuje 10 stran textu a 1 přílohu s informacemi pro žáky z hlediska BOZP a PO a ruší všechny dříve vydané školní řády včetně jejich dodatků.

 

Mgr. Michal Vachovec             

 ředitel                       

Karlovy Vary 25.8.2015

 

Hledat na stránkách školy

naše škola využívá zdarma SW

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2014/15

Odborná praxe ve firmách

lindner

partnerská škola skupiny ČEZ

cez 02

zřizovatel školy a partner v projektech

kk

zk

Atlas školství

ocenění SOŠ

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2013/14

Přihlášení pro autory článků

Aktuální počasí

Předpověď počasí pro Karlovy Vary