Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Nám. K. Sabiny 159 \ 16, 360 01 Karlovy Vary

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

Email Tisk

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění pozdějších předpisů stanovuji:

 

 

kritéria pro 2. kolo

 

přijímacího řízení pro uchazeče přijímané do prvního ročníku vzdělávání

pro školní rok 2012/2013

do oboru vzdělání 36-47-M/01  Stavebnictví

 

 

Ke vzdělávání v SOŠ stavební Karlovy Vary, Sabinovo nám. 16 lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud školský zákon nestanoví jinak a kteří při přijímacím řízení splní podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti pro obor vzdělávání 36-47-M/01  Stavebnictví. O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitel školy.

V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle:

a) hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti s zájmy uchazeče (bude zohledněno 40%),

b) výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce (bude zohledněno 60 %)

ad a) 

1. V přijímacím řízení jsou započítávány výsledky z předchozího vzdělávání tak, že za každou setinu průměru známek z vysvědčení z druhého pololetí předposledního ročníku povinného základního vzdělání a prvního pololetí posledního ročníku povinného základního vzdělání je započítán jeden bod. (Např. za průměr známek 1,23 je započítáno 123 bodů). Do průměru známek se započítávají známky z povinných a volitelných předmětů a zaokrouhluje se na 2 desetinná místa. Minimální možný počet bodů je 200.  

2. Uchazeč, který se hlásí z nižšího, než 9. ročníku základní školy a také uchazeč, který byl doposud vzděláván podle přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP či učebních dokumentů Pomocné školy a dále také uchazeč, který byl v posledním ročníku základního vzdělávání hodnocen nedostatečně, nevyhověl kritériím přijímacího řízení a nebude přijat.

3.  Uchazeči, který byl ve druhém pololetí předposledního ročníku a v prvním pololetí posledního ročníku základní školy hodnocen dostatečně v předmětech matematika nebo fyzika nebo český jazyk, bude započteno bodové znevýhodnění - k celkovému počtu bodů za průměry známek se mu připočte 50 bodů za každé takové hodnocení.

4. Uchazeči, který se umístil do třetího místa v soutěži na úrovni kraje a vyšší v předmětu, který se v daném oboru vyučuje a předložil-li o tom doklad nejpozději do 21.05.2012, bude započteno bodové zvýhodnění - od celkového počtu bodů za průměry známek se mu odečte 30 bodů za každou soutěž. Na později doložené doklady o účasti na soutěži nebude brán zřetel.

5. Podle  počtu získaných bodů od nejnižšího po nejvyšší se stanoví pořadí uchazečů č. 1 a bude přidělen koeficient K1, který se získá vynásobením daného pořadí číslem 0,4 (odpovídá 40%).

ad b)

1. Pro tento obor vzdělání je stanovena přijímací zkouška formou testů z českého jazyka (45 minut čistého času, 40 úloh - max. počet bodů 40), z matematiky (60 minut čistého času, 60 úloh - max. počet bodů 30) a obecných studijních předpokladů (60 minut čistého času, 60 úloh - max. počet bodů 60), bude zajištěna firmou Scio v termínech 30. května 2012. Do přihlášky ke studiu je nutné označit termín, ve kterém se uchazeč dostaví k vykonání přijímací zkoušky. Testování  bude probíhat podle jednotného harmonogramu, stanoveného firmou SCIO.  V přijímací zkoušce /testy SCIO/ je možné získat maximální počet 130 bodů. Uchazeč, který  nezíská alespoň 15% maximálního bodového zisku v součtu všech tří testů t.j. 19,5 bodu nevyhověl kritériím přijímacího řízení a nebude prijat. Výsledky z testů SCIO  budou zaokrouhleny na dvě desetiná místa.

2. Uchazeč, který konal v 1. kole přijímacího řízení zkoušku a podá přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení v maturitním oboru vzdělání (bez ohledu na to, zda do stejné školy či do jiné), předkládá výsledky přijímací zkoušky z 1. kola. Sdělí písemně svůj HASH kód z 1. kola (jedná se o kód, který je uchazeči přidělen a každý uchazeč by měl svůj HASH dokonale znát, aby nedošlo  k záměně) a nebo předloží ověřenou kopii výsledků.

3. Pokud uchazeč (resp. zákonný zástupce) nesdělí řediteli HASH kód z předchozího  testování nebo nedoloží výsledky testu z 1. kola bude muset ve 2. kole vykonat přijímací zkoušku. 

4. V přijímacím řízení bude podle výsledků testů od nejvyššího bodového hodnocení po nejnižší stanoveno pořadí uchazečů č. 2 a bude přidělen koeficient K2, který se získá vynásobením daného pořadí číslem 0,6 (odpovídá 60%).

 

V přijímacím řízení bude stanoveno konečné pořadí uchazečů od prvního pořadí po poslední podle součtu koeficientů K1 a K2, přičemž nejmenší součet znamená první pořatí atd.

Přihlášky ke vzdělání - studiu na střední škole je nutné odevzdat nejpozději do 21. května 2012 

Počet přijímných uchazečů je maximálně 18. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze v přijímacím řízení přijmout, rozhoduje jejich konečné pořadí. (Uchazeči, kteří se umístní na místech s pořadovým číslem výšším, než je stanovený počet přijímaných uchazečů, nebudou přijati.)

Dosáhne-li stejného konečného pořadí více úchazečů, rozhoduje dále o pořadí lepší celkový výsledek z přijímací zkoušky. Pokud i pak nedojde k rozhodnutí, bude rozhodovat lepší výsledek z jednotlivých částí přijínmací zkoušky a to z obecných studijních předpokladů, pokud i pak nedojde k rozhodnutí, tak z matematiky.

 

 

Mgr. Michal Vachovec
ředitel        

 

V Karlových Varech dne  10. května 2012

 


 

   V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění pozdějších předpisů stanovuji:

 

 

kritéria pro 2. kolo

 

přijímacího řízení pro uchazeče přijímané do prvního ročníku vzdělávání

pro školní rok 2012/2013

do oboru vzdělání 64-41-L/51  Podnikání

 

 

Ke vzdělávání v SOŠ stavební Karlovy Vary, Sabinovo nám. 16 lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud školský zákon nestanoví jinak a kteří při přijímacím řízení splní podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti pro obor vzdělávání 64-41-L/51  Podnikání. Podmínkou pro přijetí do tohoto oboru vzdělání je získání středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání označeného písmenem H v délce tří let denní formy vzdělávání. O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitel školy.

V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle:

a) hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti s zájmy uchazeče (bude zohledněno 40%),

b) výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce (bude zohledněno 60 %)

ad a) 

1. V přijímacím řízení jsou započítávány výsledky z předchozího vzdělávání tak, že za každou setinu průměru známek z vysvědčení z druhého pololetí prvního ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem, druhého pololetí druhého ročníku oboru středního vzdělávání  s výučním listem a prvního pololetí třetího ročníku oboru vzdělávání s výučním listem je započítán jeden bod. (Např. za průměr známek 1,23 je započítáno 123 bodů). Do průměru známek se započítávají známky z povinných a volitelných předmětů a zaokrouhluje se na 2 desetinná místa. Minimální možný počet bodů je 300.  

2.  Uchazeči, který byl v prvním pololetí třetího ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem hodnocen nedostatečně v předmětech matematika nebo český jazyk nebo cizí jazyk,bude započteno bodové znevýhodnění - k celkovému počtu bodů za průměry známek se mu  připočte 50 bodů za každé takové hodnocení.

3. Uchazeči, který se umístil do třetího místa v soutěži na úrovni kraje a vyšší v předmětu, který se ve jmenovaném oboru vyučuje a předložil-li o tom doklad nejpozději do 21.05.2012, bude započteno bodové zvýhodnění - od celkového počtu bodů za průměry známek se mu odečte 30 bodů za každou soutěž. Na později doložené doklady o účasti na soutěži nebude brán zřetel.

4. Podle  počtu získaných bodů od nejnižšího po nejvyšší se stanoví pořadí uchazečů č. 1 a bude přidělen koeficient K1, který se získá vynásobením daného pořadí číslem 0,4 (odpovídá 40%).

ad b)

1. Pro tento obor vzdělání je stanovena přijímací zkouška písemnou formou z českého jazyka (60 minut čistého času, max. počet bodů 60) a  z matematiky (60 minut čistého času, max. počet bodů 30) v termínech  30. května. Do přihlášky ke studiu je nutné označit termín, ve kterém se uchazeč dostaví k vykonání přijímací zkoušky. Testování  bude probíhat podle jednotného harmonogramu: český jazyk, matematika. V přijímací zkoušce je možné získat maximální počet 90 bodů. Uchazeč, který  nezíská alespoň 15% maximálního bodového zisku v součtu obou předmětů t.j. 13,5 bodu nevyhověl kritériím přijímacího řízení a nebude prijat.

2. V přijímacím řízení bude podle výsledků testů od nejvyššího bodového hodnocení po nejnižší stanoveno pořadí uchazečů č. 2 a bude přidělen koeficient K2, který se získá vynásobením daného pořadí číslem 0,6 (odpovídá 60%).

 

V přijímacím řízení bude stanoveno konečné pořadí uchazečů od prvního pořadí po poslední podle součtu koeficientů K1 a K2, přičemž nejmenší součet znamená první pořatí atd.

Počet přijímných uchazečů je maximálně 3. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze v přijímacím řízení přijmout, rozhoduje jejich konečné pořadí. (Uchazeči, kteří se umístní na místech s pořadovým číslem výšším, než je stanovený počet přijímaných uchazečů, nebudou přijati.)

Dosáhne-li stejného konečného pořadí více úchazečů, rozhoduje dále o pořadí lepší celkový výsledek z přijímací zkoušky. Pokud i pak nedojde k rozhodnutí, bude rozhodovat lepší výsledek z jednotlivé  části  přijínmací zkoušky a to z matematiky.

 

 

Mgr. Michal Vachovec
ředitel        

 

V Karlových Varech dne  10. května 2012

 


 

Hledat na stránkách školy

naše škola využívá zdarma SW

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2014/15

Odborná praxe ve firmách

lindner

partnerská škola skupiny ČEZ

cez 02

zřizovatel školy a partner v projektech

kk

zk

Atlas školství

ocenění SOŠ

Výsledky hlasování StředníRoku.cz 2013/14

Přihlášení pro autory článků

Aktuální počasí

Předpověď počasí pro Karlovy Vary