Informace k náhradnímu termínu a zpětvzetí zápisového lístku

Na základě Opatření obecné povahy evidované pod č.j: MSMT-4337/2021-8 vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ředitel školy zveřejňuje

 

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

 

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

V případě dotazů volejte 353 362 816 nebo 739 322 304

***********

Byly odeslány  dopisy s identifikačními čísly (registračními čísly), na základě kterých se uchazeči najdou ve výsledkových listinách, které budou zveřejněny pro tříleté obory dne 22. dubna 2021.

ZMĚNA :

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory budou zveřejněny 19. května 2021.

Taktéž seznámení se spisem se posouvá na tento den.

Poznámka:

V souladu s Opatřením obecné povahy pod Č.j.: MSMT-4337/2021-6 určilo Ministerstvo školství ,mládeže a tělovýchovy, že ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021.

Odůvodnění:

Termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení  se tak stanovuje  nejdříve na 19. května 2021. Uvedené platí pro všechny obory středního vzdělávání. Pokud by daná úprava nebyla přijata, nastala by situace , kdy by v případě oborů vzdělávání, ve kterých se nekonala jednotná ani školní přijímací zkouška, mohly vyhlásit výsledky přijímacího řízení již 22. dubna 2021 v souladu s § 60e odst. 2 školského zákona. Uchazeč, který by byl do tohoto oboru přijat, by však v té době nekonal jednotnou  zkoušku nebo školní přijímací zkoušku na jiné škole. I přesto by mu však běžela lhůta pro odevzdání zápisového lístku na té škole, která již výsledky přijímacího řízení zveřejnila, a pokud by byl následně přijat na jinou školu, nemohl by svůj zápisový lístek vzít zpět. 

*********************

Pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám byly odeslány !!!!!!!!!!!!

Jednotné přijímací zkoušky jsou posunuté na 3. a 4. května 2021.

 

Uchazeči, kteří se hlásili  jen na jeden maturitní obor / druhý měli tříletý obor / a také uchazeči, kteří se hlásili na maturitní obor, kde se jednotná přijímací zkouška nekoná vykonají jednotnou přijímací zkoušku jak v prvním tak i v druhém termínu. 

 

Uchazeči v den konání jednotné přijímací zkoušky doloží při vstupu do budovy negativní výsledek  neinvazního preventivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 prováděného ve škole, který si  uchazeč provedl nebo který mu byl proveden laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky nebo doloží příslušný doklad, kterým může negativní výsledek testu nahradit ( blíže viz opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání ZDE). Uchazeče o střední vzdělávání musí před každou osobní účastí na některé ze zkoušek  přijímací zkoušky, předložit negativní výsledek testu. Pokud uchazeč testování na covid-19 odmítne, nebude mít právo přijímací zkoušku vyžadující osobní přítomnost konat. Pokud bude mít pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín.

Shrnutí: Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  provede test škola, kterým je uchazeč žákem. Tato škola vystaví potvrzení a uchazeč jej doloží v den konání jednotné přijímací zkoušky. 

******************

 

 


 

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro rok 2021/2022

- žák bude moci podat jen 2 přihlášky v 1. kole přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání,

- informace pro žáky k přijímacímu řízení

- po ukončení přijímacího řízení se přijatým uchazečům OZNÁMÍ /tj. - zveřejní seznam uchazečů pod přidělenými registračními čísly s výsledkem řízení. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a též na webových stránkách školy.

- po ukončení přijímacího řízení se NEPŘIJATÝM uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí

- svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce "Zápisovým lístkem" , a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení /tj zveřejnění na veřejném přístupném místě školy a webových stránkách školy.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pro všechny obory se bude udělovat stipendium dle PRAVIDEL PRO POSKYTOVÁNÍ STIPENDIÍ ŽÁKŮM VZDĚLÁVAJÍCÍM SE VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU VE STŘEDNÍ ŠKOLE

Forma studia na škole je denní u všech oborů vzdělávání

 

Žádost o zápisový lístek pro uchazeče kteří nejsou žáky základních škol a mají trvalý pobyt v KARLOVARSKÉM KRAJI

Zápisový lístek (zde - návod na vyplnění)

 

informace z ATLASU ŠKOLSTVÍ o oborech vzdělání které se vyučují na naší škole

 

kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro uchazeče přijímané do prvního ročníku vzdělávání

pro školní rok 2021/2022   

 

do oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví, denní forma vzdělávání - ZDE

obory vzdělání ukončené výučním listem, denní forma vzdělávání  - ZDE

 

Zadání testů z přijímacích zkoušek 2016 včetně klíčů k řešení

 

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 - byly zveřejněny

Výsledky pro přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 - byly zveřejněny