Byly odeslány  dopisy s identifikačními čísly (registračními čísly), na základě kterých se uchazeči najdou ve výsledkových listinách, které budou zveřejněny pro tříleté obory dne 22. dubna 2021.

ZMĚNA :

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory budou zveřejněny 19. května 2021.

Taktéž seznámení se spisem se posouvá na tento den.

Poznámka:

V souladu s Opatřením obecné povahy pod Č.j.: MSMT-4337/2021-6 určilo Ministerstvo školství ,mládeže a tělovýchovy, že ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021.

Odůvodnění:

Termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení  se tak stanovuje  nejdříve na 19. května 2021. Uvedené platí pro všechny obory středního vzdělávání. Pokud by daná úprava nebyla přijata, nastala by situace , kdy by v případě oborů vzdělávání, ve kterých se nekonala jednotná ani školní přijímací zkouška, mohly vyhlásit výsledky přijímacího řízení již 22. dubna 2021 v souladu s § 60e odst. 2 školského zákona. Uchazeč, který by byl do tohoto oboru přijat, by však v té době nekonal jednotnou  zkoušku nebo školní přijímací zkoušku na jiné škole. I přesto by mu však běžela lhůta pro odevzdání zápisového lístku na té škole, která již výsledky přijímacího řízení zveřejnila, a pokud by byl následně přijat na jinou školu, nemohl by svůj zápisový lístek vzít zpět. 

*********************

Pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám byly odeslány !!!!!!!!!!!!

Jednotné přijímací zkoušky jsou posunuté na 3. a 4. května 2021.

 

Uchazeči, kteří se hlásili  jen na jeden maturitní obor / druhý měli tříletý obor / a také uchazeči, kteří se hlásili na maturitní obor, kde se jednotná přijímací zkouška nekoná vykonají jednotnou přijímací zkoušku jak v prvním tak i v druhém termínu. 

 

Uchazeči v den konání jednotné přijímací zkoušky doloží při vstupu do budovy negativní výsledek  neinvazního preventivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 prováděného ve škole, který si  uchazeč provedl nebo který mu byl proveden laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky nebo doloží příslušný doklad, kterým může negativní výsledek testu nahradit ( blíže viz opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání ZDE). Uchazeče o střední vzdělávání musí před každou osobní účastí na některé ze zkoušek  přijímací zkoušky, předložit negativní výsledek testu. Pokud uchazeč testování na covid-19 odmítne, nebude mít právo přijímací zkoušku vyžadující osobní přítomnost konat. Pokud bude mít pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín.

Shrnutí: Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  provede test škola, kterým je uchazeč žákem. Tato škola vystaví potvrzení a uchazeč jej doloží v den konání jednotné přijímací zkoušky. 

******************