Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji,

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823

 

Anotace

Projekt Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji podporuje intervence naplánované v KAP 2 vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání v kraji. Největší důraz je kladen na aktivity na podporu pedagogických pracovníků a managementu škol, aktivity škol v polytechnickém vzdělávání a čtenářské a matematické gramotnosti. Dalším důležitým aspektem projektu je síťování mezi subjekty vzdělávání, kariérové poradenství a řešení předčasných odchodů ze vzdělávání.

Program:                                                     Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa:                                                 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo projektu:                                              CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823

Výše finanční podpory:                                   98 521 761,83 Kč

Z toho SOŠ stavební K. Vary, p. o:              9 314 056,50 Kč

Období realizace:                                           1. 9. 2020 – 31. 8. 2023

 

Projekt je realizován Karlovarským krajem, naše škola je do projektu zapojená jako partner s finančním příspěvkem.

 

Projektový záměr ke stažení ZDE